تبلیغات
Girly Matches
profilehomeDashboardFollow
friends tagePostCredit

Disclaimer~


Status:Your Status Here~
ext....


cutegirl


Girly Matches

هــمهـــ نـــوعــ مســـابقهـــــ


• مسابقات پیشنهادیتون باید مناسب باشه
• مسابقه پیشنهادی رو ما برای رای گیری میزاریم اگه رای اورد انجام میشه

• اگه مسابقه پیشنهادیتون رای اورد به صورت موقت در وب میزاریم
اگه تونستین برای مسابقتون به اندازه 2 دور حداقل 7 شرکت کننده پیدا کنین ثابت میشه
قوانین مسابقتون رو میتونید خودتون وضع کنید
قوانینتون پس از بازرسی برای مسابقتون گذاشته میشه
برای اداره بهتر مسابقتون میتونید نویسنده شید
 
برای «ارسال مسابقه پیشنهادی» کیـ ـ ـ ـلـ ـ ـک کـ ـ ـ ـ ـن


در قسمت"نام" اسم خودتون رو بنویسید
در قسمت"آدرس وب/وبلاگ" آدرس وبتون رو بنویسید
در قسمت"عنوان" اسم مسابقتون رو بنویسید
در قسمت"متن" توضیح مسابقتون و... رو بنویسید


برای «نویسنده شدن» کیـ ـ ـ ـلـ ـ ـک کـ ـ ـ ـ ـن

در قسمت"نام" اسم خودتون رو بنویسید
در قسمت"آدرس وب/وبلاگ" آدرس وبتون رو بنویسید
در قسمت"عنوان" نام کاربریتون رو بنویسید(در صورت غیر میهن بلاگی بودن بعد نوشتن نام کاربری رمزتون رو بنویسید)
در قسمت"متن" یک توضیح کوچیک از خودتون بنویسید


Older Post | Newer Post